องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 21 ก.ค. 2566 ]44
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 21 ก.ค. 2566 ]46
3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๗ [ 21 ก.ค. 2566 ]44
4 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 21 ก.ค. 2566 ]43
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 [ 21 ก.ค. 2566 ]46
6 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 21 ก.ค. 2566 ]45