องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

“ ถนนดี มีไฟฟ้า น้ำประปาถ้วนทวี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”