องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชาญวริญญ์  ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


นางอธิษฐาน  สุวรรณราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


นางอุไร  โสภาศรี
นางอธิษฐาน  สุวรรณราช
นายเชิดชัย  เสนายอด
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง