องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
กองช่าง

นายชาญวริญญ์  ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

นายเชิดชัย  เสนายอด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสัมฤทธิ์  หางมนตรี
นายอนุพล   อินทร์พิมพ์
นายกฤติเดช  กล้าจริง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสนั่น  สุโพธิ์ขันธ์
นายทองอินทร์  จันทร์โสดา

คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ