องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
กองคลัง


นายชาญวริญญ์  ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

นางอธิษฐาน  สุวรรณราช


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธีรยา  พยุหะ


นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางนิตยา  เหล่าชัย
นางสาวอรพรรณ  สารีอาจ
นางสาวภนิดา  สารสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนายเกษดา  หนแสนดี


คนงานทั่วไป