องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายชาญวริญญ์  ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

นางอุไร  โสภาศรี
 หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอาภรณ์  แฝงสีคำ
นางสาวภาวิณี  ดีสุวรรณ
นางสาวอรชา  ขันติโก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายธราธิป  จำนิล
นางสาวอาทิตา  หารินชัย
นางอนงค์  จันทะลุน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอภิชญา  รัตนพิทักษ์
นางสาวอริวัลย์  อัดโดดดร
นายศราวุธ  เทพกลาง
นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวสวนีย์  รัตนพิทักษ์
นางสาวสุดาวรรณ  มาโสภา
นางสายสวาท  แก้วสม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววราภรณ์  สุทธิโสกเชือก
นางสาวณัฐมน  รัตนาธรรม
นางสาวพรทิวา  เลิศสะพุง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป


นายอภิชาติ  ศิริคำเพ็ง
นายศุภวัฒน์  กาซาว
นายเวียงชัย  พระโคตร์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถยนต์


นายอุดมทรัพย์  หมวดไธสง
นางสาวทองจันทร์  พิมโพธิ์
นางสาวดาหวัน  พงพัฒ
พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน จ้างเหมาบริการ