องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสาวนันทนา  นาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
โทร 081-9921189


นายอุทัย  จันทะลุน
นางสมร  แก้วเหล่ายูง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
โทร 0828374419
โทร 084-2423609

-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
โทร...............................นายชาญวริญญ์  ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
โทร 064-3434590

นางอธิษฐาน  สุวรรณราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
โทร 085-7526478


นางอุไร  โสภาศรี
นางอธิษฐาน  สุวรรณราช
นายเชิดชัย  เสนายอด

 หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 088-5458717
โทร 085-7526478
โทร 093-5273989