วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-210EV จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-๒๑๐EV จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง