วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนต้อยติ่งไปทางสามแยกประปา หมู่รวม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางหลังวัดศิลาอาสน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนลาดยางเดิมไปสุดเขต อบต.ด่านช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านแก้วอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานต่องแต่ง ไปทางถนนต้อยติ่ง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง