วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑/๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑/๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันเดือนตุลาคม ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑/๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักงาน อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน(โรงเรียนผู้สูงอายุ)ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ของ ศพด. อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง