วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาสไลด์เดอร์ลมยาง และแทมโพลีน โครงการวันเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนต้อยติ่ง คสล. (เดิม) ไปทางหนูคิดรีสอร์ท หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวคำแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด. อบต.ด่านช้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง