วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เสื้อเดิน วิ่ง โครงการมหกรรมเดิน วิ่ง ออกกำลังเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากคุ้มใต้ไปทางสามแยกป่ายาง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง