วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-210EV จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเสร็จรูปพร้อมใช้งาน จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างรถทัวร์นำเที่ยวตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง