วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์การเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหลวงหมายเลข ๒๑๐ บ้านโป่งแค - ไปฟาร์มหมู ไปบ่อขยะเทศบาลนากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ - ไปบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๐๘-๖๕-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง