วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักงาน อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน(โรงเรียนผู้สูงอายุ)ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ของ ศพด. อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-210EV จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง